Analiza techniczna

Analiza techniczna to prognozowanie przyszłych cen papierów wartościowych na podstawie zachowań rynku w przeszłości. W analizie tej bazuje się przede wszystkim na wykresach dotychczasowych cen.

Analiza techniczna

W najogólniejszym ujęciu, analiza techniczna to badanie dotychczasowych zachowań rynku, które odbywa się przede wszystkim przy użyciu wykresów. Celem analizy jest jest przewidywanie prawdopodobnych przyszłych trendów cenowych.

Podstawowe zasady analizy technicznej

Wspomniane zachowania rynku to aktualne, jak i występujące w ubiegłych okresach, notowania akcji, ilość przeprowadzanych transakcji oraz szeroka gama wskaźników rynkowych, które odzwierciedlają zmiany popytu i podaży na giełdzie. Wiąże się to z pierwszą podstawową zasadą analizy technicznej, która brzmi: zmiana popytu i podaży na giełdzie znajduje swoje odzwierciedlenie w cenach akcji.

Analiza techniczna jest narzędziem pozwalającym przewidywać przyszłe trendy cenowe – to sformułowanie jest związane z jej drugą fundamentalną zasadą, brzmiącą: zmiany cen podlegają trendom. Oznacza to, że ceny przez dłuższy okres zmierzają w jednym kierunku i dalsze zmierzanie w tym kierunku jest znacznie bardziej prawdopodobne, niż jego odwrócenie.

Inwestorzy posługujący się analizą techniczną korzystają przede wszystkim
z wykresów. Ilustrują one zazwyczaj zmiany cen i wolumenu obrotów, pozwalając zidentyfikować powtarzające się w czasie konfiguracje, które z kolei można wykorzystać w celu prognozowania przyszłych trendów kursów giełdowych. Jest to konsekwencja trzeciego podstawowego założenia analizy technicznej, które mówi: procesy na giełdzie się powtarzają.

Zastosowanie analizy technicznej

Analizę techniczną stosuje się najczęściej przy okazji inwestycji krótkoterminowych, od kilkumiesięcznych do kilkudniowych. Analitycy techniczny wychodzą z założenia, że o cenie decyduje jedynie popyt i podaż, a osiąganie ponadprzeciętnych dochodów wiąże się z dokonywaniem umiejętnych transakcji kupna i sprzedaży.

Nieistotny jest tutaj stan finansowy spółki emitującej dane walory oraz jej perspektywy rozwoju, jedynym celem jest wygenerowanie w odpowiednim czasie sygnału, który wskaże kiedy należy kupić i sprzedać akcje.

Analiza techniczna służy więc do określenie prawdopodobieństwa zmiany kursów na podstawie danych z przeszłości, przy optymalnym uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć wpływ na kształtowanie się popytu oraz podaży na akcje. Do podstawowych z nich zaliczyć można zmiany kursów, wolumenu obrotu oraz wskaźniki techniczne.

Na podstawie tego co zostało do tej pory powiedziane można wyróżnić kilka podstawowych zasad, którymi należy kierować się przy stosowaniu analizy technicznej:

  • o kursie akcji decyduje wzajemny wpływ między podażą a popytem,
  • kursy zmieniają się w trendzie, który zawsze trwa przez pewien czas,
  • ceny akcji w trendzie zmieniają się pod wpływem ich popytu i podaży,
  • zmiany wykazują tendencje do powtarzalności, co należy wykorzystywać do przewidywania zmian w przyszłości,
  • wykresy zmian kursów wyraźnie przedstawiają okresy, w których można było uzyskać zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji.

Analiza techniczna a rynek

Zmiany w popycie i podaży można przewidywać analizując wykresy kursu
i wolumenu. Często nawet zupełnie irracjonalne czynniki mogą mieć kluczowy wpływ na załamanie się giełdy bądź niespodziewane wzrosty. Zmiany w trendzie na ogół obejmują wszystkie notowane spółki, lecz od tej reguły zdarzają się od czasu do czasu wyjątki.

Istotne jest to, że rynek nigdy nie jest w stanie stagnacji. Jeżeli rynek uzna, że kurs akcji jest zbyt niski, to inwestorzy natychmiast przystępują do zakupów. Na to
z kolei reagują właściciele akcji i podnoszą ich ceny.

Wyższa cena musi spowodować spadek zainteresowania kupowaniem akcji, co z kolei ma swoje przełożenie na wyhamowanie tempa wzrostu cen. Jak tylko inwestorzy uznają, że osiągnęli zadowalający zysk – rozpoczynają sprzedaż akcji. Początek tej sprzedaży powoduje spadek cen akcji, czyli następuje odwrócenie trendu.

Klasyczna i nowoczesna analiza techniczna

Analizę techniczną podzielić można na klasyczną i nowoczesną. Klasyczna analiza techniczna polega na wykrywaniu, analizowaniu i prognozowaniu typowych przebiegów zmian cen akcji, odzwierciedlanych w formie wykresów. Podstawowymi narzędziami klasycznej analizy technicznej są trendy rynkowe i formacje cenowe. [dodać linki]

Głównym przedmiotem zainteresowania nowoczesnej analizy technicznej, są natomiast wszelkiego rodzaju średnie i zależności między nimi oraz wskaźniki budowane na podstawie relacji popytu i podaży. Nowoczesna analiza techniczna oparta jest na wykorzystaniu statystyki i komputera. Średnie ruchome i oscylatory to podstawowe narzędzia tej analizy.

[trochę treści zostało w pracy na temat klasycznej i nowoczesnej – obie na wstępach rozdziałów]

W analizie technicznej nie ma miejsca na uwzględnianie takich czynników, jak na przykład zmiana polityki monetarnej i fiskalnej. Również ogólna sytuacja gospodarcza i powiązane z nią nastroje, szczególne wydarzenia ze świata polityki
i gospodarki nie znajdują się w kręgu zainteresowania analityków technicznych. W tym miejscu dowiesz się więcej, o różnicach pomiędzy analizą techniczną, a analizą fundamentalną.

Źródła:

  1. Analiza techniczna – wprowadzenie, Reuters, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
  2. J. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG – PRESS, Warszawa 1999
  3. J. Socha, Rynek Papierów Wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003
  4. F. Reilly, K. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Tom I. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

Dodaj komentarz