Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna to badanie kondycji ekonomicznej danej spółki, dzięki któremu można wycenić jej wartość. Jest to jedna z podstawowych technik analizy, stosowanych na rynkach kapitałowych.

Analiza fundamentalna

Metody analizy rynku kapitałowego

Jednym z ważniejszych elementów powodzenia inwestycji w papiery wartościowe na rynku kapitałowym, jest moment kupna i sprzedaży papierów wartościowych. W celu jak najlepszego określenia tych momentów, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy.

Głównym celem wszystkich analiz rynkowych, jest przewidywanie przyszłych zmian notowań giełdowych wybranych spółek. Istnieją dwie podstawowe metody analizy rynku:

W tym artykule, zajmiemy się pierwszą z powyższych metod.

Istota analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna służy do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie czynników i danych ekonomicznych, politycznych
i środowiskowych
, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na poziom podaży
i popytu na dany instrument. Stosowana jest dla inwestycji o długim horyzoncie czasowym.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu gospodarki, branż i podmiotów gospodarczych oraz wykorzystaniem ich w celu określenia przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Analiza fundamentalna wykorzystuje zarówno zależności określające sytuację finansową firmy w danym momencie, a także – co ważniejsze – trendy rządzące tymi zależnościami na przestrzeni czasu. Skład i płynność środków przedsiębiorstwa, jego struktura kapitałowa oraz sposób wykorzystania dźwigni finansowej, pozycja względem konkurencji, zyski przedsiębiorstwa – wszystkie te czynniki są badane w celu określenia ich wpływu na funkcjonowanie spółki w przyszłości.

Ceny akcji odzwierciedlają oczekiwaną przyszłą zyskowność, ryzyko, politykę wypłaty dywidend oraz podaż i popyt na dane aktywa finansowe.

Etapy analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna składa się z następujących etapów:

 1. Analiza makroekonomiczna
 2. Analiza sektorowa
 3. Analiza sytuacyjna spółki
 4. Analiza finansowa spółki
 5. Wycena akcji

Ocena finansowa spółki składa się z czterech części:

 1. Ocena rachunku wyników
 2. Ocena bilansu
 3. Ocena siły finansowej
 4. Ocena wskaźnikowa

Źródłami informacji używanymi w analizie fundamentalnej są:

 • prospekty emisyjne
 • roczne raporty
 • analizy rynkowe przygotowane przez analityków.

Określanie wartości w analizie fundamentalnej

Analiza fundamentalna zajmuje się gospodarczymi uwarunkowaniami popytu
i podaży, które są przyczyną wzrostów, spadków lub stabilizacji cen. Przy podejściu fundamentalnym bada się wszystkie czynniki oddziałujące na cenę danego waloru, w celu określenia jego rzeczywistej wartości – tzw. wartości wewnętrznej.

Wartość ta uzależniona jest od prawa popytu i podaży. Określenie wewnętrznej wartości akcji porównuje się następnie z ceną rynkową. Jeżeli wartość wewnętrzna kształtuje się na wyższym poziomie, jest to sygnał do zakupu akcji. Jeżeli jest odwrotnie, to należy akcje sprzedać.

Aby określić wartość wewnętrzną akcji, należy dokonać wielu analiz. Podlegają jej zarówno czynniki mierzalne, jak i niemierzalne. Czynniki określające wartość wewnętrzną:

 • zyski netto spółki
 • aktywa netto
 • wielkość wypłacanej dywidendy
 • ocena przyszłych dywidend i przyszłych zysków

Zobacz również: różnice pomiędzy analizą fundamentalną, a analizą techniczną.

Bibliografia:

 1. Analiza techniczna – wprowadzenie, Reuters , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 2. J. C. Ritchie, Analiza fundamentalna, WIG – PRESS, Warszawa 1997
 3. K. Jajuga, Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2006
 4. Z. Kijak, Jak racjonalnie grać na giełdzie papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
 5. J. Socha, Rynek Papierów Wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003

Dodaj komentarz